Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore /

Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore v tujini

DRŽAVNA VOLINA KOMISIJA

Drugi krog predsedniških volitev

Vse kaže, da bo za izvolitev predsednika republike treba izpeljati še drugi krog volitev, ki bo v nedeljo, 12. 11. 2017. Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi bo tudi tokrat odprto med 9.00 in 17.00.

Zdomci, torej državljani, ki so začasno v tujini in bi želeli tudi v drugem krogu glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (DKP) z odprtim voliščem, morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najpozneje do 27.10. 2017 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejetega obvestila Državna volilna komisija ne bo upoštevala.


Zdomci lahko izpolnjen in podpisan obrazec, ki je na voljo tukaj, pošljejo na DVK:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si,
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Zdomcem, ki so že v prvem obvestilu Državni volilni komisiji označili, da želijo glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem tudi v primeru drugega kroga, obvestila ni treba ponovno pošiljati.


Izseljenci, državljani ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo:
1. na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Volivcu s stalnim prebivališčem v tujini (v nadaljnjem besedilu: izseljenec) bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljeni naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v poseben volilni imenik in lahko glasujejo tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, če je tam vzpostavljeno volišče.


Izseljenci lahko glasujejo tudi na  posebnem volišču OMNIA.
Izseljenec, ki bo na dan ponovnega glasovanja, 12. 11. 2017, v Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t.i. volišče OMNIA. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:
A. prek portala eUprava na tej povezavi:
http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html
 
B. na obrazcu Obr. 03: Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) 
Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:
• po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
• po faksu,
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev-okrajev


ali na naslov Državne volilne komisije:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si,
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.


Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najpozneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo volilna komisija ne bo upoštevala.

Več si lahko preberete na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si

24. 08. 2017

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22.10.2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21.8.2017.

DAJANJE PODPORE VOLIVCEV V POSTOPKU DOLOČANJA KANDIDATUR ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Skladno z določbami Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/013 – odl. US) lahko kandidate za predsednika predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci. Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset (10) poslancev državnega zbora. Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh (3) poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč (3.000) volivcev. Volivci pa lahko določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč (5.000) volivcev. Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.

Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev državnega zbora, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo v času od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih. Navodila in obrazci za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike 2017, so objavljena v Uradnem listu RS št. 40/17 z dne 21.7.2017:

- obrazec P-1 za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike in
- obrazec P-2 za podporo, ki jo da poslanec Državnega zbora RS kandidaturi za predsednika republike.
 
Obrazec P-1 je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/ObrP1_podpora_volivca.pdf

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko konzularnega predstavništva.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

Dodatna pojasnila o dajanju podpore kandidatom:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-predsednik-2017

GLASOVANJE NA VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih Republike Slovenije v tujini od 9.00 do 17.00 po lokalnem času:
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci v tujini

A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), glasujejo na dva načina:

  1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);
  2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na naslednje načine:

DVK  mora obvestilo volivca prejeti najpozneje do 21.09.2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci):

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), bo DVK po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini.

Volivci s stalnim naslovom v tujini, vpisani v posebni volilni imenik (izseljenci), lahko glasujejo:

  • po pošti ali
  • na diplomatsko-konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem ali
  • na posebnem volišču OMNIA v Republiki Sloveniji, če se bodo na dan izvedbe volitev nahajali v RS.

Glasovanje na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja, t.j. 22. 10. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t.i. volišča »OMNIA«. Izseljenci morajo svojo namero, da bodo glasovali na t.i. voliščih »OMNIA«, sporočiti DVK ali okrajni volilni komisiji najkasneje do 18.10.2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja.

Obvestilo je mogoče najti na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03«:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf

Obvestilo je možno posredovati:
1. preko portala eUprava, na povezavi: http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html;
2. na DVK
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
- po faksu na številko 00 386 143 31 269 ali
- po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
3. na okrajne volilne komisije:
- po pošti na naslov okrajne volilne komisije ali
- po faksu ali
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Dodatna pojasnila in informacije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volitve-predsednika-republike-2017