Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Informacije o varstvu osebnih podatkov /

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, obdelanih v vizumskih postopkih, je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije s sedežem na Prešernovi 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 478 2000, E: gp.mzz(at)gov.si. 

S pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije lahko stopite v stik po elektronski pošti: dpo.mzz(at)gov.si.

Zunanji izvajalec storitev VFS Global obdeluje osebne podatke v imenu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, pri čemer je vezan na standardne pogodbene klavzule (Sklep Komisije št. 2010/87/EU) za zagotavljanje enakega standarda varovanja osebnih podatkov kot Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije po Splošni uredbi o varstvu podatkov (Uredba (EU) št. 2016/679).

Osebni podatki se obdelujejo v okviru vloge za izdajo vizuma v upravnih postopkih, ki jih vodi pristojno veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije.

Vaši osebni podatki, skupaj s fotografijo in prstnimi odtisi, so, kjer je to primerno, obvezni elementi vloge za izdajo vizuma. Če se odločite, da zahtevanih osebnih podatkov ne boste predložili, se lahko vaša vloga šteje za nedopustno ali se lahko zavrže.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov zagotavljata Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) in Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno bivanje (Uredba VIS).

V primeru vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje ali letališkega tranzitnega vizuma se vaši podatki vnesejo v nacionalni vizumski informacijski sistem Republike Slovenije, kjer se hranijo pet let po izteku veljavnosti vizuma ali pet let po dokončnosti odločitve o zavrnitvi izdaje vizuma. Vaši podatki se prav tako vnesejo in hranijo v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) največ pet let; v tem obdobju so dostopni organom, pristojnim za izdajo vizumov in organom, pristojnim za izvajanje nadzora nad izdanimi vizumi na zunanjih mejah in v državah članicah, organom za migracije v državah članicah, in sicer za naslednje namene: preverjanje, ali so izpolnjeni pogoji za zakoniti vstop na ozemlje držav članic ter bivanje in prebivanje na njem; identifikacijo oseb, ki teh pogojev ne izpolnjujejo; obravnavanje prošenj za azil ter določitev pristojnosti za to obravnavno. Pod določenimi pogoji bodo podatki na voljo tudi določenim organom držav članic in Europolu za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj terorizma in drugih hudih kaznivih dejanj.

Od Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, zahtevate njihove popravke ali izbris ali omejite obdelavo podatkov, ki se nanašajo na vas, ali podate ugovor takšni obdelavi, tudi v zvezi s pravico prenosljivosti podatkov v skladu s členi od 15 do 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, ki ima sedež na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Navedene informacije se ne nanašajo na osebne podatke, ki jih VFS Global obdeluje v zvezi s plačilom vizumskih in servisnih taks ter dodatnih komercialnih storitev.

Informacijo o svojih podatkih v Vizumskem informacijskem sistemu lahko zahtevate prek te povezave:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/obrazci/obrazec_zahteva_za_seznanitev_VIS.pdf


Schengenski informacijski sistem (SIS)
Schengenski informacijski sistem (SIS) je zbirka podatkov, ki jo uporabljajo vse schengenske države in vsebuje informacije o iskanih ali pogrešanih osebah ter o ukradenih ali pogrešanih vozilih in drugih predmetih (npr. osebnih dokumentih, dokumentih o registraciji vozil ali registrskih tablicah). V vizumskem postopku lahko razpisani ukrep v SIS v zvezi s prosilcem predstavlja razlog za zavrnitev vizuma – na podlagi 32. člena Uredbe (ES) št. 810/2009 (Vizumski zakonik).

Osebe, ki jim je bil zaradi razpisanega ukrepa v SIS zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo/schengensko območje, lahko od organa, ki je razpisal ukrep, zahtevajo pojasnilo. V Republiki Sloveniji je za to pristojna Policija: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija - Generalna policijska uprava, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Schengenski sporazum v skladu z načeli varovanja podatkov vsem zagotavlja določene pravice. Te zajemajo predvsem:
• pravico dostopa do osebnih podatkov v zbirki podatkov SIS,
• pravico do popravka ali izbrisa napačnih podatkov,
• pravico zahtevati, da domači organi, pristojni za varstvo podatkov, preverijo osebne podatke v zbirki podatkov SIS in njihovo uporabo,
• pravico do sprožitve sodnih ali upravnih postopkov za popravek ali izbris napačnih podatkov ali za odškodnino.

Informacije o podatkih v Schengenskem informacijskem sistemu (SIS) se lahko zahtevajo na tej povezavi:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/obrazci/obrazec_zahteva_za_seznanitev_SIS.pdf

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/en/.